Thay đổi nội dung công việc (mã định mức, khối lượng)

Cũng giống các phần mềm dự toán thông thường khác, QS-Smart có chức năng cho phép người dùng thay đổi nội dung công việc như áp mã định mức, sửa khối lượng và tên công việc một cách dễ dàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *