Cổng dữ liệu

Mục này trình bày định dạng dữ liệu cho phép các phần mềm khác xuất dữ liệu sang phần mềm QS-Smart với mục đích sử dụng QS-Smart làm phần mềm trung gian để chuyển dữ liệu thiết kế sang các phần mềm dự toán

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/11dIKNU_y0TWB61hlvJUBEsm1NIzB9U2u/view?usp=sharing