2 thoughts on “Tính khối lượng vách thang máy

  1. vu chien says:

    Phần diện tích bê tông trừ đi các lỗ cửa theo công thức trên là đúng tuy nhiên phần diệc tích ván khuôn cần cộng thêm phần diện tích xung quanh lỗ cửa trên vách thang máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *